Tim TOM

zt5a8005.jpg
Riječ direktora Radonje Vukovića

“Akcenat na promociji ruralnog, aktivnog rekreativnog i avanturističkog turizma” 

Turistička organizacija Mojkovac konstantno realizuje važne aktivnosti koje su dobra osnova za dalji razvoj turističke ponude Mojkovca. Akcenat je na promociji i unapređenju ruralnog, aktivnog, rekreativnog i avanturističkog turizma.

Danas možemo govoriti o tome da je naš grad postao bogatiji za nove turističke kapacitete, sa posebnim akcentom na seoska domaćinstva, da su naši građani postali svjesni benefita bavljenja turizmom, u prvom redu seoskim, a da su turisti iz cijelog svijeta počeli da prepoznaju Mojkovac kao značajnu turističku destinaciju.

Činjenica je da se turistička ponuda u našem gradu konstantno poboljšava i unapređuje, ali evidentno je da ima još prostora za promjene u cilju kreiranja kvalitetnijeg turističkog proizvoda.  Ulaganjem u marketing, inovacije, boljim pozicioniranjem i različitošću ponude koristimo sve resurse koje imamo na raspolaganju i postajemo prepoznati na turističkom tržištu. 

Promocija Mojkovca će svakako biti primarni zadatak naše LTO sa jasnim ciljem kreiranja imidža, brenda i atraktivnosti Mojkovca kao turističke destinacije koja je još uvijek u fazi otkrivanja. 

 

 

rv1.png

Turistička organizacija Mojkovac

Turistička organizacija Mojkovac je počela sa radom 01.11.2007. godine, kao pravno lice, čiji su članovi predstavnici opštine, u svojstvu osnivača, kao i predstavnici pravnih i fizičkih lica u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i njima srodnim djelatnostima na području Opštine Mojkovac. Turistička organizacija Mojkovac ima status pravnog lica, sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom, Odlukom o osnivanju Turističke organizacije Mojkovac i Statutom. Osnivač Organizacije je Opština Mojkovac.
This image for Image Layouts addon

Djelatnost Turističke organizacije
MOJKOVAC obuhvata:

  • unaprjeđenje opštih uslova boravka turista, kroz formiranje cjelovite turističke ponude, podizanje kvaliteta turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanje i stvaranje prepoznatljivog i privlačnog turističkog ambijenta područja Mojkovca;
  • razvijanje svijesti važnosti turizma, kao i o privrednim, društvenim i drugim efektima turizma, o potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a posebno zaštite životne sredine i kulturne baštine;
  • podsticanje razvoja turističke infrastrukture i pružanje informacije turistima.

Tim TO Mojkovac

Radonja Vuković
Radonja VukovićDirektor
Marina Blažević
Marina BlaževićSavjetnica za međunarodne odnose i razvojne projekte
Jelena Ristić
Jelena RistićSavjetnica za administrativne poslove i marketing
Velimir Grdinić
Velimir GrdinićEkonom
to-mk-lat.png

Search